ZWROT WPŁAT PODRÓŻNYM Z TYTUŁU NIEODBYTYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM

W dniu 1 października 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639), która umożliwia zwrot środków podróżnym z tytułu imprez turystycznych niezrealizowanych z powodu pandemii COVID-19.

Z tym dniem na Portalu TFG została udostępniona funkcjonalność pozwalająca na składanie wniosków o zwrot podróżnym środków wpłaconych na imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu Covid-19.

Zwrot środków podróżnym jest możliwy gdy:

1) podróżny odstąpił od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548, z późn. zm.), lub organizator turystyki rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a powiadomienie o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy nastąpiło do 1 października 2020 r.,

2) organizator turystyki przyjął płatność w formie bezgotówkowej,

3) podróżny nie otrzymał zwrotu wpłaty oraz nie otrzymał vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), lub nie wyraził zgody na jego przyjęcie,

4) organizator turystyki i podróżny złożą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG wnioski o wypłatę na rzecz podróżnego, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem ich kompletności i zgodności w zakresie zawartych w nich danych,

5) organizator turystyki w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wpłaci kwotę należną do uiszczenia na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego z tytułu złożonego wniosku.

Wnioski należy składać do dnia 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.